DETECTING DISINFO Извештај Бр. 6

Detecting Disinformation Извештај бр.5

Нексус-Граѓански концепт од месец март започна да изработува неделни извештаи со анализи за трендовите во вестите на медиумите од Република Северна Македонија објавени на македонски јазик со фокус на дезинформации. Целта е да се добие поширока перцепција за последиците од влијанијата на дезинформациите објавени во медиумите и подигнување на свеста за улогата на медиумите при

DETECTING DISINFORMATION Report No.3

НАГОРЕ