ИНФОРМАЦИИ ЗА НАС

З.Г. „Нексус – Граѓански концепт“ е непрофитна, невладина и непартиска организација која верува дека демократијата има вредност, но сепак е кревка и зависи од квалитетот на односите меѓу граѓаните и државата. Ние се стремиме да го поттикнеме граѓанинот а особено младите на ненасилен начин да ги реализира идеалите за права и слободи преку надградба на своите вештини, знаења и користење на расположливите ресурси.

Нашата визија е за демократско општество со граѓански концепт, во кое граѓаните се слободни со мисла и говор и каде владеењето на правото е од централно значење за општеството во кое живееме.

Нашата мисија е да создадеме концепт за враќање на демократијата во нејзиното вистинско значење и место преку слободно и активно учество на граѓаните, а особено на младите,  во процесот на креирање политики и носење на одлуки кои се од интерес на општествената заедница.

Наши главни цели се:

 • Јакнење на капацитетот на граѓаните и граѓанските организации
 • Развивање на свеста кај граѓанинот за можноста да прави промени во системот на вредности во општеството
 • Да го премостиме јазот помеѓу вештините и учеството во креирањето на јавните политики
 • Да ги охрабриме граѓаните а особено младите луѓе да одиграат активна улога во креирањето на политиките во интерес на општеството.
 • Промовирање на политичка писменост, социјално и морално разбирање и активно учество во општеството и заедницата.
 • Поттикнување на национална и регионална мултикултурна и мултиетничка соработка
 • Европеизација
 • Инвестирање и градење на сопствените капацитети како одговор на актуелните предизвици во општеството

Наши главни задачи се:

 • Учество во промоција и поддршка на процесот на донесување на одлуки и јавни политики
 • Активна соработка со сите меѓународни, тинк тенк, невладини организации, фондации и здруженија на граѓани, правни и физички лица, државни тела, институции и приватен сектор, со цел реализација и постигнување на целите на организацијата
 • Развивање на проекти, независни истражувања, настани, дискусии и јавни дебати.
 • Активно следење на европски трендови за постојана надградба со најновите методи и техники за постигнување на целите на организацијата

НАШИОТ ТИМ

Запознајте ги членовите на нашиот тим!

Афродита Муслиу

Претседател

Afrodita Musliu is a president of Nexus with thirteen (13) years of experience working on a projects within CSOs in Macedonia.

НАГОРЕ