Tagged under: , , ,
Како влијае пандемијата врз животот на жените и девојките? Кои се нивните потреби, обврски, навики и каков е нивниот животен стил? Со какви проблеми и предизвици тие се соочуваат откако се рашири вирусната пандемија КОВИД – 19? За да добиеме јасна слика за состојбата на жените во време на пандемијата НЕКСУС Граѓански концепт спроведе анкета
Tagged under: ,
Перцепциите на училишниот кадар и претставниците на заедницата од Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар за радикализацијата што води кон насилен екстремизам Основна студија  
НЕКСУС Граѓански Концепт започнува со спроведување на истражувачки проект  “Подобрување на разбирањето на странските терористички борци (FTF) Феномен: Предизвици на рехабилитација, ресоцијализација и ефективна реинтеграција на СТБ повратници” во Република Северна Македонија. Имајќи ја оваа категорија на санкционирани поединци во казнено-поправните установи, се налага потребата од предвидување на способноста на земјата да преземе и спроведе
Автори: Афродита Муслиу, Претседател и оснивач на НЕКСУС Граѓански Концепт, и Ивица Симоновски. Следејќи ги меѓународните и регионални практики во спротивставувањето на радикализацијата којаводи кон насилен ескстремизам и тероризам, како приоритетни безбедносни предизвици на денешницата и во насока на превентивниот процес, изработен е Прирачник за превенција од радикализација која води до насилен екстремизам за наставниот кадар
НАГОРЕ