Перцепциите на училишниот кадар и претставниците на заедницата од Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар за радикализацијата што води кон насилен екстремизам Основна студија  
За потребите на проектот „Подобрување на разбирањето на феноменот на странските терористички борци (СТБ): Предизвици на рехабилитација, ресоцијализација и ефективна реинтеграција на СТБ повратници“ добиен врз основа на грант со Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0013 од 05.05.2019 склучен помеѓу Hedayah – Centre of Excellence /Хедаја центарот за екселенција и здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт, објавуваме:
НЕКСУС Граѓански Концепт започнува со спроведување на истражувачки проект  “Подобрување на разбирањето на странските терористички борци (FTF) Феномен: Предизвици на рехабилитација, ресоцијализација и ефективна реинтеграција на СТБ повратници” во Република Северна Македонија. Имајќи ја оваа категорија на санкционирани поединци во казнено-поправните установи, се налага потребата од предвидување на способноста на земјата да преземе и спроведе
Автори: Афродита Муслиу, Претседател и оснивач на НЕКСУС Граѓански Концепт, и Ивица Симоновски. Следејќи ги меѓународните и регионални практики во спротивставувањето на радикализацијата којаводи кон насилен ескстремизам и тероризам, како приоритетни безбедносни предизвици на денешницата и во насока на превентивниот процес, изработен е Прирачник за превенција од радикализација која води до насилен екстремизам за наставниот кадар
Tagged under: , ,
НАГОРЕ