НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ

Бидете во тек со нашите последни новости и активности

Watch the VIDEO files from the Conference

Tagged under: , , ,

ПOВИК ЗА OБЈАВУВАЊЕ ТРУДOВИ

Здружението на граѓани НЕКСУС Граѓански концепт во соработка со ИНСТИТУТОТ ЗА РОДОВИ СТУДИИ, Филозофски факултет – Скопје, објавува повик за објавување трудови во рамките на проектот поддржан од НАТО Одделението за јавна дипломатија „УЛОГАТА НА ЖЕНИТЕ ВО СОЧУВУВАЊЕТО НА МИРОТ И БЕЗБЕДНОСТА – РЕЗОЛУЦИЈАТА 1325-Основа за акција“ Со задоволство ве известуваме и дека на конференцијата
УЛОГАТА НА ЖЕНИТЕ ВО ЗАЧУВУВАЊЕТО НА МИРОТ И БЕЗБЕДНОСТА: Резолуцијата 1325 – Основа за акција, подржан од НАТО – Одделение за јавна дипломатија. Земајќи го предвид претстојното членство на нашата земја во НАТО и обврските и задачите кои ќе произлезат од тоа, вклучително и зголемувањето на учеството на жените во акциите кои се однесуваат на
За потребите на проектот „Подобрување на разбирањето на феноменот на странските терористички борци (СТБ): Предизвици на рехабилитација, ресоцијализација и ефективна реинтеграција на СТБ повратници“ добиен врз основа на грант со Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0013 од 05.05.2019 склучен помеѓу Hedayah – Centre of Excellence /Хедаја центарот за извонредност и здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт, главен апликант
Перцепциите на училишниот кадар и претставниците на заедницата од Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар за радикализацијата што води кон насилен екстремизам Основна студија  
Цел на проектот: Зајакнување на капацитетите преку менторска поддршка за изработка на стратешки и организациски документи кои ќе придонесат за одржливоста и стабилноста на организациjата. Очекувани резултати: Р.1. Зајакнати капацитети на организацијата. Р.2. Изготвени стратешки и организациски документи кои ќе придонесат за одржливост и стабилност на организацијата Менторска организација партнер: Centre for Change Management (CCM)
За потребите на проектот „Подобрување на разбирањето на феноменот на странските терористички борци (СТБ): Предизвици на рехабилитација, ресоцијализација и ефективна реинтеграција на СТБ повратници“ добиен врз основа на грант со Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0013 од 05.05.2019 склучен помеѓу Hedayah – Centre of Excellence /Хедаја центарот за екселенција и здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански концепт, објавуваме:
НЕКСУС Граѓански Концепт започнува со спроведување на истражувачки проект  “Подобрување на разбирањето на странските терористички борци (FTF) Феномен: Предизвици на рехабилитација, ресоцијализација и ефективна реинтеграција на СТБ повратници” во Република Северна Македонија. Имајќи ја оваа категорија на санкционирани поединци во казнено-поправните установи, се налага потребата од предвидување на способноста на земјата да преземе и спроведе
НАГОРЕ