Извештајот е во рамките на проектот „Патот кон отпорност и реинтеграција на ранливите семејства во заедницата“, спроведуван од конзорциумот на организации Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС, НЕКСУС Граѓански концепт, Иницијатива за европска перспектива – ИЕП, Хоризонт Цивитас, и ПЛЕИАДЕС организација. Проектот e со поддршка од Глобалниот фонд за ангажман и отпорност на заедницата
Tagged under: , ,
Прочитајте го најновото истражување на НЕКСУС Граѓански концепт! Истражувањето дава јасна слика за улогата која ја имаат жените во земјава и нивната позиција во институциите на национално и локално ниво, во делот на превенцијата и спречувањето на насилниот екстремизам и радикализација. Воедно дава приказ и за перцепцијата која ја имаат разни чинители, експерти од различни
Tagged under: , ,
Оваа анализа е резултат на едногодишно истражување во рамките на проектот „Подобрување на разбирањето на феноменот на странските терористички борци (СТБ): Предизвици за рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција на повратниците и помагателите во Република Северна Македонија“, спроведен од граѓанските организации НЕКСУС Граѓански концепт како главен спроведувач, и Институтот за човекови права како ко-спроведувач. Проектот беше поддржан
Перцепциите на училишниот кадар и претставниците на заедницата од Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар за радикализацијата што води кон насилен екстремизам Основна студија  
НЕКСУС Граѓански Концепт започнува со спроведување на истражувачки проект  “Подобрување на разбирањето на странските терористички борци (FTF) Феномен: Предизвици на рехабилитација, ресоцијализација и ефективна реинтеграција на СТБ повратници” во Република Северна Македонија. Имајќи ја оваа категорија на санкционирани поединци во казнено-поправните установи, се налага потребата од предвидување на способноста на земјата да преземе и спроведе
НАГОРЕ