Tagged under: ,
The NEXUS’s representative Afrodita Musliu as a Trainer and Facilitator for OSCE Transnational Threat Department | Action against Terrorism Unit together with other Team of facilitators and trains has provides the first training Modul 1 for Leaders against Intolerance and Violent Extremism’ (LIVE) which is an OSCE programme designed to build the capacity of civil
Tagged under: , ,
Автори: Афродита Муслиу, Претседател и оснивач на НЕКСУС Граѓански Концепт, и Ивица Симоновски. Следејќи ги меѓународните и регионални практики во спротивставувањето на радикализацијата којаводи кон насилен ескстремизам и тероризам, како приоритетни безбедносни предизвици на денешницата и во насока на превентивниот процес, изработен е Прирачник за превенција од радикализација која води до насилен екстремизам за наставниот кадар
По успешното завршување на тридневната обука за за градење на капацитетите наставниците од средните училишта, училишниот совет на родители, општинските службеници, за Превенција од радикализација која може да води до насилен екстремизам спроведена во рамките на МОМ во рамките на проектот „ ct “Пристап базиран на заедницата за поддршка на младите во целните општини” и
Обука за зајакнување на капацитетите на училишниот кадар, општинските службенци и советите на родители за превенција од радикализација која може да води до насилство спроведена за Меѓународната организација за миграција во рамките на проектот “Пристап базиран на заедницата за поддршка на младите во целните општини”. Обуката се одржува од 5-7 Декември, 2018.      
Tagged under: , , ,
НАГОРЕ